INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 14 marca 2020 r.

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach
i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433).

Przepisy ogólne

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan
zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów
w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania
się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r.
o Straży Granicznej, informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej
granicy.
Informację, przekazaną funkcjonariuszowi Straży Granicznej, wraz z innymi danymi osoby, która ją przekazała,
pozyskanymi w ramach kontroli, Straż Graniczna udostępnia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Obowiązek odbycia kwarantanny trwającej 14 dni, licząc od dnia przekroczenia granicy, jest równoważny
z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
Obowiązku, odbycia ww. kwarantanny, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą
czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy
w transporcie drogowym.

Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów.

2

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu
lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:

1) gogli ochronnych,
2) kombinezonów typu TYVEK,
3) masek typu FFP2/FFP3,
4) maseczek chirurgicznych,
5) ochraniaczy na buty (obuwie),
6) rękawiczek lateksowych,
7) rękawiczek nitrylowych,
8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni pomieszczeń

– przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ma
obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy.
Powyższa informacja o zamiarze wywozu lub zbycia zawiera wykaz oraz ilość produktów. Informację
tę wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy
W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach
lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych
na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem
realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej
przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej
w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy,
kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu
pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym
klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych
miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 59.14.Z),
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 56.30),
g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego
zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),
h) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);
3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych;

3

4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu
religijnego.
Ograniczenia, o których mowa w ww. pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych
w tych przepisach rodzajów działalności.
Ograniczenia, o których mowa w ww. pkt 3, polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.
Ograniczenia, o których mowa w ww. pkt 4, polegają na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania
kultu religijnego na danym terenie lub wdanym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz
i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.
W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2 000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega
na handlu:
a) wyrobami tekstylnymi,
b) wyrobami odzieżowymi,
c) obuwiem i wyrobami skórzanymi,
d) meblami i sprzętem oświetleniowym,
e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Ograniczenie, o którym mowa w ww. pkt 1 i 2, polega na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tym
przepisie rodzajów działalności.
W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość
świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie danych przekazanych przez tego
świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.
W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony
w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie
do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem wyżej wskazanych systemów teleinformatycznych lub
systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8
i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
nie stosuje się.
W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania wymóg, o którym mowa w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę
oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania.
Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia
zakończenia okresu od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, jednakże nie później niż w dniu udzielenia
świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.
W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej
lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu
polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę
interesantów.

4

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń w wykonywaniu zadań przez urząd administracji
publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym podejmuje kierownik tego
urzędu lub kierujący tą jednostką, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie
podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu
art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.
Zakazu tego nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób,
wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.
Przepisy przejściowe końcowe

Podmioty inne niż podmioty wykonujące działalność leczniczą są obowiązane, w terminie do dnia 17 marca
2020 r., przekazać wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania tego podmiotu,
informację o rodzaju i liczbie posiadanych respiratorów oraz kardiomonitorów.
Ograniczenia w zakresie działalności lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, nie stosuje się w przypadku gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi
rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego weszło w życie w dniu ogłoszenia, tj. 13 marca 2020 r.
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]