INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 14 marca 2020 r.

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach
i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433).

Przepisy ogólne

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan
zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów
w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania
się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r.
o Straży Granicznej, informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej
granicy.
Informację, przekazaną funkcjonariuszowi Straży Granicznej, wraz z innymi danymi osoby, która ją przekazała,
pozyskanymi w ramach kontroli, Straż Graniczna udostępnia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Obowiązek odbycia kwarantanny trwającej 14 dni, licząc od dnia przekroczenia granicy, jest równoważny
z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
Obowiązku, odbycia ww. kwarantanny, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą
czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy
w transporcie drogowym.

Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów.

2

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu
lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:

1) gogli ochronnych,
2) kombinezonów typu TYVEK,
3) masek typu FFP2/FFP3,
4) maseczek chirurgicznych,
5) ochraniaczy na buty (obuwie),
6) rękawiczek lateksowych,
7) rękawiczek nitrylowych,
8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni pomieszczeń

– przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ma
obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy.
Powyższa informacja o zamiarze wywozu lub zbycia zawiera wykaz oraz ilość produktów. Informację
tę wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy
W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach
lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych
na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem
realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej
przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej
w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy,
kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu
pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym
klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych
miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 59.14.Z),
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 56.30),
g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego
zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),
h) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);
3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych;

3

4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu
religijnego.
Ograniczenia, o których mowa w ww. pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych
w tych przepisach rodzajów działalności.
Ograniczenia, o których mowa w ww. pkt 3, polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.
Ograniczenia, o których mowa w ww. pkt 4, polegają na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania
kultu religijnego na danym terenie lub wdanym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz
i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.
W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2 000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega
na handlu:
a) wyrobami tekstylnymi,
b) wyrobami odzieżowymi,
c) obuwiem i wyrobami skórzanymi,
d) meblami i sprzętem oświetleniowym,
e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Ograniczenie, o którym mowa w ww. pkt 1 i 2, polega na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tym
przepisie rodzajów działalności.
W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość
świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie danych przekazanych przez tego
świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.
W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony
w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie
do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem wyżej wskazanych systemów teleinformatycznych lub
systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8
i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
nie stosuje się.
W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania wymóg, o którym mowa w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę
oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania.
Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia
zakończenia okresu od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, jednakże nie później niż w dniu udzielenia
świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.
W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej
lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu
polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę
interesantów.

4

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń w wykonywaniu zadań przez urząd administracji
publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym podejmuje kierownik tego
urzędu lub kierujący tą jednostką, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie
podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu
art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.
Zakazu tego nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób,
wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.
Przepisy przejściowe końcowe

Podmioty inne niż podmioty wykonujące działalność leczniczą są obowiązane, w terminie do dnia 17 marca
2020 r., przekazać wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania tego podmiotu,
informację o rodzaju i liczbie posiadanych respiratorów oraz kardiomonitorów.
Ograniczenia w zakresie działalności lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, nie stosuje się w przypadku gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi
rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego weszło w życie w dniu ogłoszenia, tj. 13 marca 2020 r.
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

Powiązane posty