Czy szkołę w Hucie Tarnawackiej należy zamknąć?

Na takie pytanie mieli odpowiedzieć radni podczas sesji Rady Gminy Tarnawatka, która odbyła się 8 lutego 2021 roku.

Od początku wiadomo było, że decyzja o zamknięciu placówki oświatowej należy do najtrudniejszych, jakie stają przed osobami mającymi ją podjąć. Stanowisko rodziców w tej sprawie zwykle bywa negatywne. Podobnie było i tym razem. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad, na placu przed tarnawackim GOK, demonstrowała grupa kilkunastu osób. Ustawione zostały transparenty, na których można było m.in. odczytać: SZKOŁA TO NIE BIZNES, NIC O NAS BEZ NAS, WŁADZO MIEJCIE SERCE DLA DZIECI. Pod samymi drzwiami wejściowymi do świetlicy stała także taczka, na której leżały widły.

Sesja rozpoczęła się dokładnie o godzinie 12, a oprócz radnych i sołtysów wzięła w niej udział także publiczność, ponieważ całość obrad była jawna, a wstęp na salę nie był ograniczony.

Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej wraz z uzasadnieniem. Dokument ten pod obrady został skierowany przez wójta gminy. Na poparcie złożonego wniosku przytoczonych zostało szereg danych i informacji, wskazujących na konieczność jego przyjęcia. Jako główny powód wskazana została obecna sytuacja demograficzna szkoły oraz fakt braku perspektyw na jej poprawę.

Obecnie w Hucie Tarnawackiej uczy się 35 uczniów w ośmiu klasach. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 5 dzieci, z czego 2  sześcioletnich, 2 pięcioletnich  i 1 czteroletnie. Obwód szkoły, z którego dzieci są do niej przypisane, obejmuje wsie: Huta Tarnawacka, Pauczne, Podhucie i Tymin. Jednakże część uczniów w nim mieszkających, nie realizuje w nim obowiązku szkolnego. Procent takich uczniów w stosunku do ich ogólnej liczby, w ciągu ostatnich 5 lat, kształtował się na poziomie od 33,37 do 39,6 i wykazuje tendencję wzrostową. Ilość urodzeń, w rocznikach mających w przyszłości podjąć naukę w tej placówce, kształtuje się średnio na poziomie około 7 dzieci. Jednakże z 10 dzieci w roczniku 2014 (od września kl. I), do zerówki uczęszcza tam jedynie 2.

Stale pomniejszająca się liczba dzieci w sposób istotny wpływa na finanse szkoły. Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole w Hucie, na przestrzeni ostatnich 4 lat, wzrósł z 13 tys. 802  do 23 tys. 147 zł. Podczas gdy w Tarnawatce z 9 tys. 615 zł do 14 tys. 372 zł. Budżet państwa finansuje zadania oświatowe w kwotach określonych w subwencji na podstawie przyjętego algorytmu. Zwykle jest tak, że nie pokrywają one w całości wydatków dokonywanych na ten cel przez samorządy. Gmina Tarnawatka w roku 2017 do szkoły w Hucie Tarnawackiej dopłaciła z własnego budżetu 235 tys. 748 zł, a do szkoły w Tarnawatce 1 mln 28 zł. W roku 2020 do szkoły w Hucie Tarnawackiej 537 tys. 413 zł, a w Tarnawatce 1 mln 852 tys. 377 zł. Przy czym w Hucie Tarnawackiej uczyło się 35 uczniów, a w Tarnawatce 205. Likwidacja Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej pozwoli na ograniczenie dodatkowych wydatków. Dzieci z jej obwodu uczęszczałyby do Tarnawatki, gdzie należałoby utworzyć tylko jeden dodatkowy oddział. Pomimo zwiększenia liczby uczniów klasy nie byłyby zbyt liczne, ponieważ największa z nich liczyłaby 25 uczniów, a pozostałe od 13 do 19.

Stale zwiększające się wydatki na oświatę powodują to, że już w niedługim czasie, gmina nie będzie w stanie zaspokajać innych, równie ważnych, zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

Po odczytaniu projektu uchwały głos zabrał radny z Huty Tarnawackiej Jan Mazurek – wiceprzewodniczący Rady, który odczytał oświadczenie. Wynikało z niego, że całkowicie nie zgadza się z argumentacją zawartą w uzasadnieniu uchwały i jego zdaniem szkoła powinna nadal funkcjonować, zważając na jej dotychczasowe dokonania i wysokie wyniki nauczania osiągane przez uczniów. Głosu udzielono także sołtysowi wsi Huta Tarnawacka, mieszkańcowi tej wsi oraz jednemu z rodziców. Wszyscy dyskutanci byli przeciwni likwidacji szkoły. Podkreślono m.in. fakt, jak wielka rolę w życiu społecznym wsi odgrywa ta placówka, stanowiąc prawdziwe centrum kulturalno-oświatowe. Nie zabrakło także słów o marginalizacji poszczególnych sołectw kosztem Tarnawatki. Zaznaczono, że szkołę wybudowali mieszkańcy, a gmina próbuje na niej zarobić, sprzedając budynek.

Sekretarz gminy Marian Szałapski odniósł się głównie do wystąpienia radnego Jana Mazurka. Wyjaśnił także, na jakich zasadach, w przypadku zamknięcia szkoły, odbywa się zwalnianie nauczycieli.

Swoje stanowisko w sprawie likwidacji szkoły przedstawiła także przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk. Opowiedziała się w nim za utrzymaniem placówki, podkreślając zasługi mieszkańców w organizację życia społecznego całej gminy. Zwróciła także uwagę na wysoki poziom nauczania w szkole.

Jako ostatni głos zabrał wójt Piotr Pasieczny, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu uchwały. Dodał również, że dołoży wszelkich starań, żeby jak największa liczba zwalnianych nauczycieli mogła znaleźć zatrudnienie w szkole w Tarnawatce.

Następnie radni przystąpili do głosowania. Zgodnie z przepisami prawa wszystkie głosowania są jawne i imienne. W przypadku Rady Gminy Tarnawatka, odbywają się poprzez wyczytywanie nazwisk. Radny może opowiedzieć się za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. Na sesji obecnych było 14 radnych, 3 było przeciwnych uchwale, 4 wstrzymało się od głosu, a 7 zgodziło się na jej przyjęcie. Tym samym uchwała została przyjęta. Nagranie z sesji oraz szczegółowe wyniki głosowania znajdują się na stronie:  http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, do końca lutego, wójt zobowiązany jest do powiadomienia rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji placówki z dniem 31 sierpnia 2021 roku. Do podjęcia ostatecznej decyzji o zamknięciu szkoły, wymagana jest jeszcze pozytywna opinia Kuratora.

Do tematu z pewnością będziemy jeszcze powracać, informując naszych Czytelników o podejmowanych działaniach oraz rozstrzygnięciach dotyczących dalszych losów placówki szkolnej w Hucie Tarnawackiej.

 

 

 

 

 

Powiązane posty