DO 04 LISTOPADA 2021 ZŁÓŻ WNIOSEK NA KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN PPGR

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich

w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że ogłoszony został nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR” na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparcie kierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, którzy spełniają następujące warunki:

  1. zamieszkują gminę lub miejscowość, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

  2. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali gminę, w której funkcjonowało PPGR.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Tarnawatka na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych teren gminy Tarnawatka.

Sprzęt komputerowy zakupiony zostanie przez Gminę Tarnawatka w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy przekazany zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na własność na cel nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji. Gmina Tarnawatka zastrzega sobie prawo do kontrolowania przeznaczenia przekazanego sprzętu przez okres 2 lat.

Do oświadczeń należy dołączyć posiadane dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR.

Wnioski (oświadczenia) wraz z załącznikami dostępne są:

  • w Urzędzie Gminy Tarnawatka;

  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnawatka;

  • na profilu FB Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce.

Oświadczenia wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pok. 16 – Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2021 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 84 662 47 10

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są również na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki:

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

Informacja o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu

Klauzula informacyjna RODO

DOKUMENTACJA KONKURSOWA
– Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego
– wybor_sprzetu
– Obowiązek informacyjny- Grant PPGR
– Załącznik_nr_8_-Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie

Powiązane posty

Ogłoszenia

INFORМACJA

INFORМACJA Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości, iż w dniach 27-28 listopada oraz 11 i 18 grudnia 2021 r. KŁ nr 8 Łoś w Lublinie organizuje polowania zbiorowe m.in. na dziki na terenie obwodu 303 w Gminie Tarnawatka (wschodnia strona od drogi wojewódzkiej Tomaszów Lubelski – Łaszczów).

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Sumin, oznaczonej numerem 211/3 ark. 3 obręb Tarnawatka, stanowiącej grunty orne. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,45 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00069499/7 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny upraw[…]