“Informacja o naborze do przedszkola”

INFORMACJA

o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnawatka w roku szkolnym 2020/2021 oraz kryteriach branych pod uwagę w tych postępowaniach oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp. Czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 02.03.2020

do 03.04.2020

od 04.05.2020 do  15.05 2020
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 06.04.2020

do 10.04.2020

od 18.05.2020

do 22.05.2020

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.04.2020  26.05.2020
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 16.04.2020

do 23.04.2020

od 28.05.2020

do 01.06.2020

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.04.2020 03.06.2020

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym pozostaną wolne miejsce dopuszcza się przyjęcie kandydata do  końca sierpnia 2020 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 obowiązują kryteria i zasady określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz.U, 2019 poz. 1148) oraz

Uchwale nr XXVI/187/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Tarnawatka, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Zgodnie z cyt. Uchwałą kryteria, liczba punktów za ich spełnienie oraz dokumenty na ich potwierdzenie, przedstawiają się następująco:

L. p. Kryterium liczba punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1 Pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych, w tym samotnie wychowujących dziecko, w stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej 2 oświadczenie
2 Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu 1 oświadczenie
3 Kandydat, którego rodzice korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 zaświadczenie z GOPS
4 Kandydat, którego rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim lub asystentem rodziny 1 oświadczenie

 

 

 

                                                                                      Piotr Pasieczny

                                                                                        Wójt Gminy

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]