“Informacja o naborze do przedszkola”

INFORMACJA

o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnawatka w roku szkolnym 2020/2021 oraz kryteriach branych pod uwagę w tych postępowaniach oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp. Czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 02.03.2020

do 03.04.2020

od 04.05.2020 do  15.05 2020
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 06.04.2020

do 10.04.2020

od 18.05.2020

do 22.05.2020

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.04.2020  26.05.2020
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 16.04.2020

do 23.04.2020

od 28.05.2020

do 01.06.2020

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.04.2020 03.06.2020

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym pozostaną wolne miejsce dopuszcza się przyjęcie kandydata do  końca sierpnia 2020 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 obowiązują kryteria i zasady określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz.U, 2019 poz. 1148) oraz

Uchwale nr XXVI/187/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Tarnawatka, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Zgodnie z cyt. Uchwałą kryteria, liczba punktów za ich spełnienie oraz dokumenty na ich potwierdzenie, przedstawiają się następująco:

L. p. Kryterium liczba punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1 Pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych, w tym samotnie wychowujących dziecko, w stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej 2 oświadczenie
2 Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu 1 oświadczenie
3 Kandydat, którego rodzice korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 zaświadczenie z GOPS
4 Kandydat, którego rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim lub asystentem rodziny 1 oświadczenie

 

 

 

                                                                                      Piotr Pasieczny

                                                                                        Wójt Gminy

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]