Jest budżet na 2021 rok

Rada Gminy Tarnawatka na posiedzeniu w dniu 28 stycznia, przyjęła budżet na 2021 rok. Przed przystąpieniem do tematów ściśle finansowych radni przyjęli jeszcze trzy uchwały.

Jako pierwsza procedowana była petycja skierowana do Rady przez Piotra Sterkowskiego z Warszawy. Wniosek dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne wszelkich działań władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych wykluczające mieszkańców gminy Tarnawatka z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Rada uznała, że petycja jest bezzasadna, gdyż brak jest podstaw prawnych do rozstrzygania w tej sprawie przez organ uchwałodawczy gminy.

Na mocy kolejnej decyzji Miasto Zamość otrzyma z budżetu naszej gminy pomoc finansową w wysokości 1800 zł na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Jak wyjaśnił sekretarz gminy Marian Szałapski, podjęcie tej uchwały wynika z obowiązków gminy zawartych w ustawie o ochronie zwierząt. Każda jednostka samorządu powinna corocznie przyjąć program ochrony zwierząt. W dokumencie tym należy wskazać schronisko, które będzie wyłapywać i opiekować się bezdomnymi zwierzętami. Zawarcie odpowiedniej umowy z zamojskim schroniskiem, podległym miastu, uwarunkowane jest przekazaniem dotacji na jego rzecz. Jest to jedynie opłata za gotowość przyjęcia, a nie za umieszczenie w nim zwierzęcia – powiedział na zakończenie sekretarz.

Zdecydowano również o sprzedaży prawie 30-arowej działki figurującej w ewidencji gruntów wsi Tarnawatka, a położonej przy drodze łączącej Sumin z Paucznem.

Następnie Rada przystąpiła do rozpatrzenia całego pakietu zagadnień związanych z procedurą przyjęcia uchwały budżetowej. Jako pierwsza odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030. Następnie ten sam dokument został przedstawiony przez skarbnik gminy Anetę Pankiewicz i Rada przyjęła go jednogłośnie. Po tym, głosowaniu przewodnicząca Rady Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt uchwały budżetowej. Następnie radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji stałych rady oraz stanowiskiem wójta zajętym w tej sprawie. Wyjaśnień do projektu udzielali skarbnik oraz wójt gminy Piotr Pasieczny. Następnie Rada Gminy zgodną decyzją postanowiła przyjąć ten dokument. Wydatki określone na ten rok to kwota 23 mln 389 tys. zł, a dochody 20 mln 496 tys. zł. Deficyt budżetowy zamyka się w kwocie 2 mln 892 tys. zł i ma zostać pokryty z kredytów i pożyczek. Największe inwestycje planowane na ten rok, to termomodernizacja obiektów szkoły w Tarnawatce, budowa drogi również w tej miejscowości wiodącej od cmentarza do tzw. Kamionki, w okolicach  której w najbliższym czasie ma się rozpocząć budowa dużego zakładu przemysłowego zajmującego się produkcją konstrukcji stalowych. Potężny wydatek w budżecie stanowić będzie także partycypacja gminy w kosztach budowy drogi powiatowej od Tarnawatki-Tartaku przez Wieprzów aż do Przecinki, w której nasz udział przewidziany jest na poziomie 50% wydatków.

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty