Projekt w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


   

Gmina Tarnawatka rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Klub seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 60 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu gminy wiejskiej Tarnawatka poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie 2 klubów seniora do 30.09.2020 roku: w Tarnawatce oraz w Tarnawatce –Tartak. Projekt upowszechni dostęp do aktywnych usług społecznych w lokalności społecznej, będzie nastawiony na profilaktykę i aktywizowanie społeczne poprzez budowanie więzi społecznej oraz przełamanie bariery osamotnienia i odrzucenia. Interwencja przyczyni się do wzrostu skali działań profilaktycznych o charakterze społecznym w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu a także do ograniczenia jednej z istotnych barier, jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe jednostek i całych społeczności.

Kluczowe rezultaty projektu to: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 40. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 60 Grupa Docelowa [GD]:60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn), mieszkańcy Gmina Tarnawatka, w wieku 60 lat i więcej, niesamodzielne, wykluczone i zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany od 2018-10-01 do 2020-09-30.

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Tarnawatka

Uczestnikami projektu ( grupą docelową) będzie 60 osób w tym 42 kobiety i 18 mężczyzn:
a) osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze
b) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)
c) osoby niesamodzielne
Ponadto uczestnicy projektu muszą spełniać następujące dodatkowe warunki niewymienione powyżej, takie jak:
a) są mieszkańcami Gminy Tarnawatka
b) mają ukończone 60 lat
c) zamieszkują tereny wiejskie
Priorytetowo będą traktowane:
a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, i/lub
b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, i/lub
c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, i/lub
d) osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), i/lub
e) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, i/lub
f) niskie dochody (ubóstwo).

Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest :
a) Zapoznanie się z regulaminem (umieszczonym poniżej)
b) Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych tj. formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia wyrażającego zgodę przetwarzanie danych osobowych i innych oświadczeń określonych przez Beneficjenta w ogłoszeniu rekrutacyjnym. c) Potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych poprzez złożenie: oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Gminy Tarnawatka, oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, deklaracji udziału w projekcie, oświadczenia oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym ze wskazaniem formy wykluczenia lub dokument/zaświadczenie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych – odpowiednie orzeczenie lub dokument potwierdzający stan zdrowia oraz innych dokumentów wskazanych przez Beneficjenta.
2. Wzory wyżej wymienionych dokumentów dostępne są w biurze Urzędzie Gminy Tarnawatka oraz są zamieszczone poniżej.