OGŁOSZENIE O  DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O  DRUGIM PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Tarnawatka
ogłasza przetarg drugi ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnawatka:

  1. Niezabudowana nieruchomość budowlana położona w miejscowości Tarnawatka – Tartak, oznaczona nr ewid. 52/71 obręb Tarnawatka – Tartak, o pow. 0,1523 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Działka nie posiada bezpośredniego uzbrojenia w media. W przyszłości Gmina Tarnawatka będzie wyposażać teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość w niezbędną infrastrukturę techniczną. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 30 czerwca 2020 r.

Cena wywoławcza wynosi 52 900 zł, wadium 5290 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny nabycia działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

  1. Niezabudowana nieruchomość budowlana położona w miejscowości Tarnawatka – Tartak, oznaczona nr ewid. 52/74 obręb Tarnawatka – Tartak, o pow. 0,1588 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Działka nie posiada bezpośredniego uzbrojenia w media. W przyszłości Gmina Tarnawatka będzie wyposażać teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość w niezbędną infrastrukturę techniczną. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 30 czerwca 2020 r.

Cena wywoławcza wynosi 55 200 zł, wadium 5520 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny nabycia działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

  1. Niezabudowana nieruchomość budowlana położona w miejscowości Tarnawatka – Tartak, oznaczona nr ewid. 52/75 obręb Tarnawatka – Tartak, o pow. 0,1597 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Działka nie posiada bezpośredniego uzbrojenia w media. W przyszłości Gmina Tarnawatka będzie wyposażać teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość w niezbędną infrastrukturę techniczną. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 30 czerwca 2020 r.

Cena wywoławcza wynosi 55 500 zł, wadium 5550 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny nabycia działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

  1. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym położona w Tarnawatce przy ul. ks. Boguty 2, składająca się z działek 361/1 ark. 3 i 361/3 ark. 3 o powierzchni łącznej 0,269 ha.

Działka 361/1 ark. 3 o pow. 0,2150 ha stanowi zabudowaną nieruchomość budowlaną.

Działka 361/3 ark. 3 o pow. 0,0540 ha stanowi niezabudowaną nieruchomość budowlaną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę zagrodową (MR), jednocześnie ustalenia planu ograniczają usytuowanie nowych budynków. Nieruchomość uwidoczniona została w księdze wieczystej ZA1T/00076027/0, jest wolna od zobowiązań i obciążeń oraz uzbrojona. Cena nie obejmuje wskazania granic. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 27 lipca 2020 r.

Cena wywoławcza wynosi 140 000 zł, wadium 14 000 zł.

Nabycie zabudowanej działki nr ewid. 361/1 (o wartości 120 000 zł) zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), natomiast niezabudowanej działki 361/3 (o wartości 20 000 zł) podlega opodatkowaniu w wysokości 23%. W tej sytuacji do wylicytowanej 1/7 ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 roku o godz. 9.00
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 13 listopada 2020 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Nieruchomość objęta ogłoszeniem jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

Tarnawatka  09.10.2020 r.

Powiązane posty