OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Pańków, oznaczonej numerem 189/1 ark. 1 obręb Pańków.

Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 14 listopada 2019 r.

Nieruchomość o pow. ogólnej 0,3226 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00061052/6 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren usług (UK, UO, UI) – usługi kultury, usługi oświaty i wychowania, usługi inne. Dopuszcza się
możliwość rozbudowy, modernizacji obiektów, możliwość zmiany funkcji i lokalizacji innych usług o uciążliwości nie przekraczającej granic działki.

Cena wywoławcza wynosi 210 000 zł, wadium 15 000 zł.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) nabywca jest zwolniony z podatku VAT. 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2020 roku o godz. 9.00
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 8 marca 2019 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających
wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Nieruchomość objęta ogłoszeniem jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

Wójt Gminy
Piotr Pasieczny

Tarnawatka 28.01.2020 r.

Powiązane posty