OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Tarnawatka

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej wykorzystywanej rolniczo położonej w Tarnawatce oznaczonej numerem: 276/3 ark. 3 obr. Tarnawatka o pow. 1,729 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.10.2021 – 30.09.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 276/3 ark. 3 przeznaczona jest pod pola uprawne. Oddanie w dzierżawę następuje na cele  rolne.

  Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2021 roku  o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

 Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1 380 zł rocznie.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Czynsz płatny jest bez wezwania do 30 września każdego roku. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnawatka.

Wadium w wysokości 80 zł należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 7 lipca 2021 r.

 Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg podlega zwrotowi po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w przeciągu 3 dni.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wpisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Nieruchomości objęte ogłoszeniem są wolne od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

 

 

                                                                            Wójt Gminy

                                                                            Piotr Pasieczny

 

 

Tarnawatka  01.07.2021 r

Powiązane posty