OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej nieużytek położonej w Tarnawatce – Tartaku oznaczonej numerem: 52/73. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.08.2021 – 30.07.2023 r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 52/73 ark. 1 przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Oddanie w dzierżawę następuje na cele  rolne. Pierwszy przetarg odbył się 13.07.2021r.

 Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2021 roku  o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł rocznie.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
Czynsz płatny jest bez wezwania do 30 września każdego roku. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnawatka.
Wadium w wysokości 50 zł należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 19 lipca 2021 r.
 Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg podlega zwrotowi po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w przeciągu 3 dni. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wpisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Nieruchomości objęte ogłoszeniem są wolne od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

 

 

 

 

                                                                            Wójt Gminy

                                                                            Piotr Pasieczny

 

 

 

Tarnawatka  14.07.2021 r

Powiązane posty