OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka:

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym położona w Tarnawatce przy ul.
ks. Boguty 2, składająca się z działek 361/1 ark. 3 i 361/3 ark. 3 o powierzchni łącznej 0,269 ha.

Działka 361/1 ark. 3 o pow. 0,2150 ha stanowi zabudowaną nieruchomość budowlaną.
Działka 361/3 ark. 3 o pow. 0,0540 ha stanowi niezabudowaną nieruchomość budowlaną.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę zagrodową (MR), jednocześnie ustalenia planu ograniczają usytuowanie nowych budynków. Nieruchomość uwidoczniona została w księdze wieczystej ZA1T/00076027/0, jest wolna od zobowiązań i obciążeń oraz uzbrojona. Cena nie obejmuje wskazania granic.

Cena wywoławcza wynosi 140 000 zł, wadium 14 000 zł.

Nabycie zabudowanej działki nr ewid. 361/1 (o wartości 120 000 zł) zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), natomiast niezabudowanej działki 361/3 (o wartości 20 000 zł) podlega opodatkowaniu w wysokości 23%. W tej sytuacji do wylicytowanej 1/7 ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

2. Niezabudowana nieruchomość składająca się z działek 825/2 ark. 1 i 826/1 ark. 1 o powierzchni łącznej 0,469 ha położonych w miejscowości Tarnawatka – Tartak obręb Tarnawatka stanowiąca łąki i nieużytki.

Działka 825/2 ark. 1 sklasyfikowana jest jako łąki (ŁIII) o pow. 0,3230 ha oraz nieużytki (N) o pow. 0,0340 ha.
Działka 826/1 ark. 1 sklasyfikowana jest jako łąki (ŁIII) o pow. 0,1120 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako tereny łąk i pastwisk (RZ). Nieruchomość uwidoczniona została w księdze wieczystej ZA1T/00076027/0. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Cena nie obejmuje wskazania granic.

Cena wywoławcza wynosi 3 400 zł, wadium 340 zł.

Nabywca jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 roku o godz. 9.00
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 22 lipca 2020 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Nieruchomość objęta ogłoszeniem jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

 

 

Tarnawatka 18.06.2020 r.

Powiązane posty