OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 OGŁOSZENIE O  PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Pańków, oznaczonej numerem 189/1 ark. 1 obręb Pańków.

Nieruchomość o pow. ogólnej 0,3226 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00061052/6 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren usług (UK, UO, UI) – usługi kultury, usługi oświaty i wychowania, usługi inne. Dopuszcza się możliwość rozbudowy, modernizacji obiektów, możliwość zmiany funkcji i lokalizacji innych usług o uciążliwości nie przekraczającej granic działki.

Cena wywoławcza wynosi 214 450 zł, wadium 15 000 zł.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm. ) nabywca jest zwolniony z podatku VAT.

  1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Tarnawatka – Tartak, oznaczonej nr ewid. 52/71 obręb Tarnawatka.

Nieruchomość o pow. 0,1523 ha, uwidoczniona została w KW ZA1T/00044432/9.

Cena wywoławcza wynosi 40 800 zł, wadium 4080 zł.

  1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Tarnawatka – Tartak, oznaczonej nr ewid. 52/74 obręb Tarnawatka.

Nieruchomość o pow. 0,1597 ha, uwidoczniona została w KW ZA1T/00044432/9.

Cena wywoławcza wynosi 42 600 zł, wadium 4260 zł.

  1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Tarnawatka – Tartak, oznaczonej nr ewid. 52/75 obręb Tarnawatka.

Nieruchomość o pow. 0,1597 ha, uwidoczniona została w KW ZA1T/00044432/9.

Cena wywoławcza wynosi 42 800 zł, wadium 4280 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny nabycia działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki 52/71, 52/74, 52/75 przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną.

Działki nie posiadają bezpośredniego uzbrojenia w media. W przyszłości planowana jest budowa niezbędnej infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacyjna). Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Pierwszy przetarg na zbycie przeprowadzony został 30 czerwca 2020 r., drugi 18 listopada 2020 r.

  1. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno – biurowym, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Tarnawatka-Tartak, przy ulicy Tomaszowskiej, oznaczonej numerem 120/3 ark. 1 obręb Tarnawatka – Tartak.

Nieruchomość o pow. ogólnej 0,1586 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00078545/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren przemysłu. Dopuszcza się możliwość rozbudowy, modernizacji obiektów, możliwość zmiany funkcji i lokalizacji innych usług o uciążliwości nie przekraczającej granic działki. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 12 marca 2019 r., drugi 12 czerwca 2019 r., trzeci 30 listopada 2020 r.

Cena wywoławcza wynosi 216 400 zł, wadium 21 640 zł.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nabywca jest zwolniony z podatku VAT.

  1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym położonej w Tarnawatce przy ul. ks. Boguty 2, składającej się z działek 361/1 ark. 3 i 361/3 ark. 3 o powierzchni łącznej 0,269 ha, stanowiących własność Gminy Tarnawatka.

Działka 361/1 ark. 3 o pow. 0,2150 ha stanowi zabudowaną nieruchomość budowlaną. Działka 361/3 ark. 3 o pow. 0,0540 ha stanowi niezabudowaną nieruchomość budowlaną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę zagrodową (MR), jednocześnie ustalenia planu ograniczają usytuowanie nowych budynków. Nieruchomość uwidoczniona została w księdze wieczystej ZA1T/00076027/0, jest wolna od zobowiązań i obciążeń oraz uzbrojona.  Pierwszy przetarg na zbycie przeprowadzony został 27 lipca 2020 r., drugi 18 listopada 2020 r.

Cena wywoławcza wynosi 140 000 zł, wadium 14 000 zł.

Nabycie zabudowanej działki nr ewid. 361/1 (o wartości 120 000 zł) zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast niezabudowanej działki 361/3 (o wartości 20 000 zł) podlega opodatkowaniu w wysokości 23%. W tej sytuacji do wylicytowanej 1/7 ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek 827 ark. 1 i 828 ark. 1 o powierzchni łącznej 0,975 ha położonej w miejscowości Tarnawatka – Tartak obręb Tarnawatka stanowiącej łąki.

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako tereny łąk i pastwisk (RZ). Nieruchomość uwidoczniona została w księdze wieczystej ZA1T/00062578/6. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Cena nie obejmuje wskazania granic.

Cena wywoławcza wynosi 9 000 zł, wadium 900 zł.

Nabywca jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca  2021 roku o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 17 marca 2021 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Nieruchomość objęta ogłoszeniem jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

 

 

 

Tarnawatka  12.02.2021 r.

Powiązane posty

Ogłoszenia

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH NR 54 NA ODCINKU TRAWNIKI – KRASNYSTAW I NR 56 NA ODCINKU WÓLKA ORŁOWSKA – ZAMOŚĆ – TOMASZÓW LUBELSKI – BEŁŻEC Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu “Budowa linii kolejowych: nr 54 […]

22

paź
Aktualności

Wybory w OSP

W świetlicy wiejskiej w Suminie 10 października 2021 r. odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce. W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnawatka wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, członkowie ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście w osobach:  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski bryg. mgr inż. Andrzej Bartecki,[…]