OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza

 

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym położonej w Tarnawatce przy ul. ks. Boguty 2, składającej się z działek 361/1 ark. 3 i 361/3 ark. 3 obr. Tarnawatka o powierzchni łącznej 0,269 ha,  stanowiących własność Gminy Tarnawatka.

Działka 361/1 ark. 3 o pow. 0,2150 ha stanowi zabudowaną nieruchomość budowlaną. Działka 361/3 ark. 3 o pow. 0,0540 ha stanowi niezabudowaną nieruchomość budowlaną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę zagrodową (MR), jednocześnie ustalenia planu ograniczają usytuowanie nowych budynków. Nieruchomość uwidoczniona została w księdze wieczystej ZA1T/00076027/0, jest wolna od zobowiązań i obciążeń oraz uzbrojona.  Pierwszy przetarg na zbycie przeprowadzony został 27 lipca 2020 r., drugi 18 listopada 2020 r, trzeci 23 marca 2021 r., czwarty 1 czerwca 2021 r.

Cena wywoławcza wynosi 140 000 zł, wadium 14 000 zł.

Nabycie zabudowanej działki nr ewid. 361/1 (o wartości 120 000 zł) zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast niezabudowanej działki 361/3 (o wartości 20 000 zł) podlega opodatkowaniu w wysokości 23%. W tej sytuacji do wylicytowanej 1/7 ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia  2021 roku o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 6 sierpnia 2021 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Nieruchomość objęta ogłoszeniem jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

Tarnawatka  05.07.2021 r.

Powiązane posty