OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

 

Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnawatka:

 

 

Niezabudowana nieruchomość budowlana położona w miejscowości Tarnawatka – Tartak, oznaczona nr ewid. 110 obręb Tarnawatka – Tartak, o pow. 0,1000 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00045773/8.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego (Mnn).

 

Dojazd do ulicy tj. działka nr 80 została zagospodarowana oraz zagrodzona przez właścicieli działek przyległych i na gruncie nie istnieje fizyczny dojazd do tej działki. Brak możliwości przywrócenia tego dojazdu.

Brak dojazdu oraz ukształtowanie działki uniemożliwiają jej samodzielną zabudowę i może być przeznaczona na polepszenie warunków zagospodarowania przyległej działki budowlanej. Działka nie posiada bezpośredniego uzbrojenia w media.

 

 

Cena wywoławcza wynosi 20 100 zł, wadium 2010 zł.

 

Do ustalonej w przetargu ceny nabycia działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 luty 2020 roku o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

 

 

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 3 lutego 2020 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Nieruchomość objęta ogłoszeniem jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

 

 

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Powiązane posty