OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO

Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza pierwszy przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FSC Starachowice Star 244L stanowiącego własność Gminy Tarnawatka.

 

Szczegółowe dane samochodu:

 1. Rodzaj pojazdu           Samochód specjalny-pożarniczy
 2. MARKA                              FSC – STARACHOWICE
 3. MODEL                    Star 244 L
 4. Rodzaj nadwozia           005
 5. Numer rejestracyjny            LTM 96AS
 6. Rok produkcji            1984
 7. Data pierwszej rejestracji:            11.1984
 8. Nr nadwozia           P244L11D09378
 9. Pojemność silnika                             6842,00 cm³
 10. Rodzaj silnika zapłon samoczynny
 11. Moc silnika 110 kW
 12. Maksymalna masa całkowita 10 650kg
 13. Masa własna 7410 kg
 14. Paliwo Olej napędowy
 15. Przebieg 29 270 km
 16. Liczba osi 2
 17. Napęd 4×4
 18. Ilość miejsc 6
 19. Data ważności badania 06.2021

techniczne do

 1. Stan techniczny Nieuszkodzony

 

Wyposażenie:

 1. Zbiornik wody              2 500 l
 2. Autopompa                                         A 16/8
 3. Linia szybkiego natarcia ze +40m

zwijadłem ręcznym

 1. Kabina czterodrzwiowa,

jednomodułowa 6-osobowa

z układem siedzeń 1+1+4

 1. Urządzenia sygnalizacyjno – oświetleniowe, akustyczne i świetlne
 2. Dozownik środka pianotwórczego
 3. Autopompa z urządzeniem odpowietrzajacym
 4. Zbiornik środka pianotwórczego
 5. Działko wodno – Piankowe

W samochodzie wymieniony został przedni most oraz silnik napędowy. W roku 2006 wykonano nową zabudowę pożarniczą, wymieniono zbiornik na wodę, przeprowadzono remont autopompy, naprawę przedniego napędu oraz konserwację podwozia.

Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w dniach 13.01.2021 r. do  22.02.2021 r.

Osoba do kontaktu: Pan Marek Pasieczny tel. 84 662 47 10 wew. 34.

Cena wywoławcza samochodu wynosi 9 000 zł (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wadium 900 zł. Minimalne postąpienie wynosi 100 zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 19.02.2021 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży pojazdu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w przeciągu 7 dni. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie wymaganego wadium w wysokości 900 zł oraz złożenie oferty. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub wysłać pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2021 roku do godz. 1000  (liczy się data wpływu do Urzędu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy, w pokój nr 5.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

– imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedzibę oferenta, telefon, NIP oraz Regon

– w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

– oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu

– oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu

Po dokonaniu wyboru oferty sprzedający poinformuje oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy.

Odbiór pojazdu nastąpi po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy sprzedaży przez strony.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przteargu bez podania przyczyny.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                               Piotr Pasieczny

 

Tarnawatka 13.01.2021 r.

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH NR 54 NA ODCINKU TRAWNIKI – KRASNYSTAW I NR 56 NA ODCINKU WÓLKA ORŁOWSKA – ZAMOŚĆ – TOMASZÓW LUBELSKI – BEŁŻEC Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu “Budowa linii kolejowych: nr 54 […]

22

paź
Aktualności

Wybory w OSP

W świetlicy wiejskiej w Suminie 10 października 2021 r. odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce. W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnawatka wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, członkowie ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście w osobach:  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski bryg. mgr inż. Andrzej Bartecki,[…]