Posiedzenie Rady Gminy Tarnawatka

26 marca, po raz dziewiętnasty w tej kadencji, odbyła się sesja Rady Gminy.

Po zrealizowaniu stałych punktów programu, radni zajęli się najobszerniejszym punktem posiedzenia, którym było podjęcie uchwał dotyczących kilku różnych dziedzin życia społecznego. Jako pierwszy rozpoznany i przyjęty został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2021 roku. W dokumencie zapisano szereg działań, które maja zapewnić skutek w postaci ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt. Dzięki umowie zawartej z Miastem Zamość, odłowione zwierzęta będą mogły być umieszczone w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych zapewnia Gabinet Weterynaryjny lekarza weterynarii Witolda Reymana z Rachań. Ogółem na zadanie to przeznaczono kwotę 10 tys. złotych.

W kolejnej uchwale doprecyzowany został sposób odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Przypomnijmy, że gremium to powoływane jest przez wójta gminy. Zespół Interdyscyplinarny, to grupa osób reprezentujących różne podmioty podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu. Najczęściej zespół zajmuje się rodzinami, w których występuje przemoc domowa i nadużywanie alkoholu.

Uchwałą w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych, radni zaktualizowali preliminarz wydatków na bieżący rok. Ogółem dochody i wydatki tego funduszu zamykają się kwotą 33 tys. 116 złotych.

Kolejne trzy uchwały dotyczyły rozpatrzenia petycji, które złożone zostały do Rady Gminy. Wszystkie uznane zostały za bezzasadne i nie nadano im dalszego biegu. Zgodnie z ustawą o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Rada Gminy Tarnawatka uznała, że nie została wyposażona przez ustawodawcę w kompetencje pozwalające jej na próby podważania zasadności szczepień przeciwko COVID-19, organizacji Referendum Ludowego oraz wyrażenia poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Następna grupa uchwał dotyczyła planowania przestrzennego. Rada postanowiła przystąpić do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz samego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w stosunku do działki położonej w Tarnawatce-Tartaku. Procedura zmian uruchomiona została także w stosunku do terenu całej gminy, które dotyczyć mają wskaźników i parametrów dotyczących lokalizacji budynków. Celem tej zmiany ma być liberalizacja dotychczasowych uregulowań. Radni zagłosowali także za zmianą studium dotyczącą przeznaczenia na cele budowalne działek położonych w Tarnawatce i Dąbrowie Tarnawackiej.

Jako ostatnie przyjęte zostały uchwały dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]