Posiedzenie Rady Gminy Tarnawatka

26 marca, po raz dziewiętnasty w tej kadencji, odbyła się sesja Rady Gminy.

Po zrealizowaniu stałych punktów programu, radni zajęli się najobszerniejszym punktem posiedzenia, którym było podjęcie uchwał dotyczących kilku różnych dziedzin życia społecznego. Jako pierwszy rozpoznany i przyjęty został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2021 roku. W dokumencie zapisano szereg działań, które maja zapewnić skutek w postaci ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt. Dzięki umowie zawartej z Miastem Zamość, odłowione zwierzęta będą mogły być umieszczone w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych zapewnia Gabinet Weterynaryjny lekarza weterynarii Witolda Reymana z Rachań. Ogółem na zadanie to przeznaczono kwotę 10 tys. złotych.

W kolejnej uchwale doprecyzowany został sposób odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Przypomnijmy, że gremium to powoływane jest przez wójta gminy. Zespół Interdyscyplinarny, to grupa osób reprezentujących różne podmioty podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu. Najczęściej zespół zajmuje się rodzinami, w których występuje przemoc domowa i nadużywanie alkoholu.

Uchwałą w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych, radni zaktualizowali preliminarz wydatków na bieżący rok. Ogółem dochody i wydatki tego funduszu zamykają się kwotą 33 tys. 116 złotych.

Kolejne trzy uchwały dotyczyły rozpatrzenia petycji, które złożone zostały do Rady Gminy. Wszystkie uznane zostały za bezzasadne i nie nadano im dalszego biegu. Zgodnie z ustawą o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Rada Gminy Tarnawatka uznała, że nie została wyposażona przez ustawodawcę w kompetencje pozwalające jej na próby podważania zasadności szczepień przeciwko COVID-19, organizacji Referendum Ludowego oraz wyrażenia poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Następna grupa uchwał dotyczyła planowania przestrzennego. Rada postanowiła przystąpić do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz samego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w stosunku do działki położonej w Tarnawatce-Tartaku. Procedura zmian uruchomiona została także w stosunku do terenu całej gminy, które dotyczyć mają wskaźników i parametrów dotyczących lokalizacji budynków. Celem tej zmiany ma być liberalizacja dotychczasowych uregulowań. Radni zagłosowali także za zmianą studium dotyczącą przeznaczenia na cele budowalne działek położonych w Tarnawatce i Dąbrowie Tarnawackiej.

Jako ostatnie przyjęte zostały uchwały dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]