Posiedzenie Rady Gminy                                                                      

W ostatni piątek października odbyła się XV sesja Rady Gminy Tarnawatka. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną posiedzenie odbyło się w trybie nadzwyczajnym, a wzięło w nim udział 13 radnych. Głównym tematem obrad było określenie wysokości stawek podatków lokalnych na 2021 rok. Rada, na wniosek wójta, zdecydowała o obniżeniu ceny kwintala żyta, będącej podstawą do obliczenia wysokości podatku rolnego, zostanie obniżona do kwoty 53 złotych. Jest to stawka, która obowiązywała w roku 2020. W praktyce oznacza to, że wysokość podatku rolnego nie ulegnie zmianie i za 1 ha pola w gospodarstwie rolnym zapłacimy 132,50 zł, a w pozostałych 265 zł. Stawka podatku za 1 ha fizyczny lasu wzrosła o 57 groszy i wyniesie w roku 2021 43,30 zł. Nieznacznej podwyżki dokonano również w przypadku niektórych kategorii podatku od nieruchomości. Za grunty związane z działalnością gospodarczą zapłacimy 0,97 zł (plus 3 grosze), grunty pod jeziorami – 4,89 zł (plus 14 groszy), budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,63 zł (plus 63 grosze), budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,84 zł (plus 14 groszy) oraz pozostałe budynki – 1,08 (plus 3 grosze).

Rada zaakceptowała także, przedstawione przez skarbnik gminy Anetę Pankiewicz, zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-2030 oraz w uchwale budżetowej na rok 2020. W kolejnym punkcie programu, radni wyrazili zgodę na sprzedaż czterech działek. Dwie z nich to łąki położone w Tarnawatce-Tartaku, a pozostałe dwie leżą na terenie Paucznego oraz Pańkowa i przeznaczone są pod budownictwo zagrodowe.

Na mocy kolejnej uchwały gmina stała się członkiem Transgranicznego Euroregionu Roztocze. Organizacja ta skupia samorządy z terenu Polski i Ukrainy. Jej działalność ma na celu rozwój współpracy obszarów przygranicznych w dziedzinach: rozwoju ekonomicznego, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury publicznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu i turystyki, ochrony środowiska, likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych, rozwoju kontaktów pomiędzy mieszkańcami, instytucjami i przedsiębiorcami regionów przygranicznych oraz pozyskiwania środków finansowych (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej) wspomagających realizację celów statutowych.

Następnie rada przyjęła uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając w niej wysokość środków na jego finansowanie w kwocie 20 tys. zł.

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami, podjęta została uchwała określająca nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy formularz nie oznacza, że wszyscy zobowiązani będą musieli go ponownie wypełniać. Konieczność taka zajdzie tylko w przypadku dokonywania zmian lub składania nowej deklaracji.

Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dąbrowy Tarnawackiej oraz Kunówki.

Rada zaakceptowała również zmiany w gminnym programie profilaktyki alkoholowej i zapobiegania narkomanii.

W ostatnich punktach sesji radni zapoznali się z informacjami o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne, o realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym, a także z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.

 

Powiązane posty