Posiedzenie Rady Gminy                                                                      

W ostatni piątek października odbyła się XV sesja Rady Gminy Tarnawatka. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną posiedzenie odbyło się w trybie nadzwyczajnym, a wzięło w nim udział 13 radnych. Głównym tematem obrad było określenie wysokości stawek podatków lokalnych na 2021 rok. Rada, na wniosek wójta, zdecydowała o obniżeniu ceny kwintala żyta, będącej podstawą do obliczenia wysokości podatku rolnego, zostanie obniżona do kwoty 53 złotych. Jest to stawka, która obowiązywała w roku 2020. W praktyce oznacza to, że wysokość podatku rolnego nie ulegnie zmianie i za 1 ha pola w gospodarstwie rolnym zapłacimy 132,50 zł, a w pozostałych 265 zł. Stawka podatku za 1 ha fizyczny lasu wzrosła o 57 groszy i wyniesie w roku 2021 43,30 zł. Nieznacznej podwyżki dokonano również w przypadku niektórych kategorii podatku od nieruchomości. Za grunty związane z działalnością gospodarczą zapłacimy 0,97 zł (plus 3 grosze), grunty pod jeziorami – 4,89 zł (plus 14 groszy), budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,63 zł (plus 63 grosze), budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,84 zł (plus 14 groszy) oraz pozostałe budynki – 1,08 (plus 3 grosze).

Rada zaakceptowała także, przedstawione przez skarbnik gminy Anetę Pankiewicz, zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-2030 oraz w uchwale budżetowej na rok 2020. W kolejnym punkcie programu, radni wyrazili zgodę na sprzedaż czterech działek. Dwie z nich to łąki położone w Tarnawatce-Tartaku, a pozostałe dwie leżą na terenie Paucznego oraz Pańkowa i przeznaczone są pod budownictwo zagrodowe.

Na mocy kolejnej uchwały gmina stała się członkiem Transgranicznego Euroregionu Roztocze. Organizacja ta skupia samorządy z terenu Polski i Ukrainy. Jej działalność ma na celu rozwój współpracy obszarów przygranicznych w dziedzinach: rozwoju ekonomicznego, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury publicznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu i turystyki, ochrony środowiska, likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych, rozwoju kontaktów pomiędzy mieszkańcami, instytucjami i przedsiębiorcami regionów przygranicznych oraz pozyskiwania środków finansowych (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej) wspomagających realizację celów statutowych.

Następnie rada przyjęła uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając w niej wysokość środków na jego finansowanie w kwocie 20 tys. zł.

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami, podjęta została uchwała określająca nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy formularz nie oznacza, że wszyscy zobowiązani będą musieli go ponownie wypełniać. Konieczność taka zajdzie tylko w przypadku dokonywania zmian lub składania nowej deklaracji.

Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dąbrowy Tarnawackiej oraz Kunówki.

Rada zaakceptowała również zmiany w gminnym programie profilaktyki alkoholowej i zapobiegania narkomanii.

W ostatnich punktach sesji radni zapoznali się z informacjami o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne, o realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym, a także z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]