Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi

Na terenie gminy Tarnawatka odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, w szczególności psy podejrzane o nosicielstwo chorób lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia oraz potrącone przez pojazdy mechaniczne, w stosunku do których nie można ustalić właściciela. Zwierzęta dziko żyjące nie są bezdomne.
Odławianie odbywa się wyłącznie na zlecenie Gminy Tarnawatka. Przypadki zwierząt wymagających interwencji weterynaryjnej należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy – tel. 846624710 w. 44 e-mail: gmina@tarnawatka.pl lub do gabinetu weterynaryjnego w Rachaniach – tel. 608207431.
Przypadki bezdomności zwierząt zgłaszane są policji celem ustalenia właściciela, dlatego zawiadamiający zobowiązany jest do podania danych kontaktowych oraz okoliczności wystąpienia zdarzenia.

PAMIĘTAJ:
•    Nie każde wałęsające się zwierzę jest bezdomne!
•    Każdy ma prawo obawiać się twojego zwierzęcia!
•    Puszczając luzem psa, narażasz na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzkie!
•    Dokarmiając błąkające się psy, ograniczasz im szansę na powrót do domu!
•    Zapewniając psu opiekę i wyżywienie stajesz się jego właścicielem (art. 181 KC)!
•    Za nienależyte wypełnianie obowiązków względem zwierzęcia domowego grozi odpowiedzialność karna!
•    Koszty umieszczania zwierząt w schronisku są bardzo wysokie, a pokrywane są z twoich podatków!

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy.[…]