Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej do miejscowości Podhucie

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie, długości 3,574 km”

W 2020 roku Gmina Tarnawatka zrealizowała kolejne zadanie inwestycyjne drogowe. Przebudowano odcinek drogi gminnej nr 111574L długości 3,574 km. Prace były prowadzone w okresie od 26 sierpnia do 30 października 2020 roku. Droga ta przebiega przez tereny leśne oraz przez całą miejscowość Podhucie. Wykonano wszystkich warstwy konstrukcyjne drogi wraz z nawierzchnią z masy bitumicznej, pobocza utwardzone kruszywem łamanym, zjazdy do wszystkich posesji utwardzone kruszywem łamanym, przepust pod drogą średnicy 100 cm, konserwację rowów odwadniających, kompleksowe oznakowanie drogi. Wartość kosztorysowa robót to 1.535.031,00 zł. Niezbędne było powołanie nadzoru inwestorskiego – koszt to 14.760,00 zł. Ogółem wartość zadania wyniosła kwotę: 1.549.791,00 zł. Na zadanie uzyskano dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania czyli kwotę: 767.515,00 zł.

Powiązane posty