Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji..

W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców danej gminy. W przypadku naszej gminy dla ważności wniosku należało zebrać co najmniej 321 podpisów (przy 3207 osób uprawnionych na 31 grudnia 2020 r.). Inicjatorzy referendum 21 kwietnia br. złożyli karty z podpisami 339 osób. W wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez pracowników Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, 23 podpisy uznano za złożone wadliwie. Sprawdzenia dokonano w oparciu o rejestry centralne, jak również ewidencję ludności prowadzoną w Urzędzie Gminy Tarnawatka. Stwierdzono, że w przypadku 4 podpisów błędnie podano numery PESEL, a w pozostałych 19 uchybienia dotyczyły adresu zamieszkania. W tej sytuacji Komisarz Wyborczy uznał, że prawidłowo złożono 316 podpisów przy wymaganych 321. Tym samym do wymaganej liczby podpisów zabrakło 5. Wada ta stanowi wadę nieusuwalną i powoduje odrzucenie wniosku.

Od postanowienia Komisarza Wyborczego Inicjatorowi Referendum przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Przypomnijmy, że pismo zawierające formalne powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania wójta gminy Piotra Pasiecznego przed upływem kadencji do Urzędu Gminy Tarnawatka wpłynęło 23 lutego 2021 roku. Inicjatorem Referendum była pięcioosobowa grupa mieszkańców Huty Tarnawackiej. Wniosek o przeprowadzenie plebiscytu został uzasadniony następującymi zarzutami: brakiem komunikacji między wójtem, a społecznością; nieefektywną polityką finansową, która prowadzi do niezrównoważonego rozwoju gminy; niewłaściwym zarządzaniem budynkami będącymi własnością gminy, które prowadzi do ich niszczenia.

Red.

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]