Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji..

W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców danej gminy. W przypadku naszej gminy dla ważności wniosku należało zebrać co najmniej 321 podpisów (przy 3207 osób uprawnionych na 31 grudnia 2020 r.). Inicjatorzy referendum 21 kwietnia br. złożyli karty z podpisami 339 osób. W wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez pracowników Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, 23 podpisy uznano za złożone wadliwie. Sprawdzenia dokonano w oparciu o rejestry centralne, jak również ewidencję ludności prowadzoną w Urzędzie Gminy Tarnawatka. Stwierdzono, że w przypadku 4 podpisów błędnie podano numery PESEL, a w pozostałych 19 uchybienia dotyczyły adresu zamieszkania. W tej sytuacji Komisarz Wyborczy uznał, że prawidłowo złożono 316 podpisów przy wymaganych 321. Tym samym do wymaganej liczby podpisów zabrakło 5. Wada ta stanowi wadę nieusuwalną i powoduje odrzucenie wniosku.

Od postanowienia Komisarza Wyborczego Inicjatorowi Referendum przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Przypomnijmy, że pismo zawierające formalne powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania wójta gminy Piotra Pasiecznego przed upływem kadencji do Urzędu Gminy Tarnawatka wpłynęło 23 lutego 2021 roku. Inicjatorem Referendum była pięcioosobowa grupa mieszkańców Huty Tarnawackiej. Wniosek o przeprowadzenie plebiscytu został uzasadniony następującymi zarzutami: brakiem komunikacji między wójtem, a społecznością; nieefektywną polityką finansową, która prowadzi do niezrównoważonego rozwoju gminy; niewłaściwym zarządzaniem budynkami będącymi własnością gminy, które prowadzi do ich niszczenia.

Red.

 

Powiązane posty