Referendum w sprawie odwołania wójta

23 lutego 2021 roku do Urzędu Gminy Tarnawatka wpłynęło pismo zawierające formalne powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania wójta gminy Piotra Pasiecznego przed upływem kadencji.

Inicjatorzy referendum, czyli pięcioosobowa grupa mieszkańców Huty Tarnawackiej, wniosek uzasadniła następującymi zarzutami: brak komunikacji między wójtem, a społecznością; nieefektywną polityką finansową, która prowadzi do niezrównoważonego rozwoju gminy; niewłaściwym zarządzaniem budynkami będącymi własnością gminy, które prowadzi do ich niszczenia.

O zajęcie stanowiska w tej sprawie poprosiliśmy wójta gminy Piotra Pasiecznego.

Nie mam żadnych wątpliwości, co do tego, że próba odwołania mnie z funkcji wójta, jest związana z zamiarem likwidacji szkoły w Hucie Tarnawackiej. Uważam również, że jest to próba zastraszenia mnie i wymuszenia zmiany tego rozstrzygnięcia. Muszę jednak rozczarować grupę inicjatywną, ponieważ decyzja ta była głęboko przemyślana i wynikała z racjonalnych przesłanek. Oparta została na szczegółowych analizach demograficznych, które z kolei wywierają decydujący wpływ na możliwości dalszego funkcjonowania placówki. Nigdy nie była i nie będzie dla mnie powodem do zadowolenia konieczność zamykania szkół. Bywają jednak takie sytuacje i to przez nikogo niezawinione, że innego wyjścia nie ma. To bardzo trudna decyzja, z którą wiąże się wiele dylematów. Z jednej strony, jako osoba sprawująca funkcję wójta, odpowiadam przed ogółem wyborców i powinienem działać na rzecz całej wspólnoty samorządowej. Z drugiej jednak pojawia się dobro dziecka, a także osób zatrudnionych w szkole, dla których praca stanowi jedyne źródło utrzymania. Trzeba wówczas naprawdę poważnie się zastanowić, które racje są rozstrzygające i do których się przychylić. Jak ocenić, czy osobom występującym w „obronie szkoły”, rzeczywiście dobro dzieci leży na sercu, czy też kierują się innymi, nad wyraz osobistymi, pobudkami. W grupie inicjatywnej znajdują się osoby, które mają osobisty interes związany z działalnością tej instytucji. Jak wytłumaczyć mieszkańcom innych miejscowości, że szkoła w Hucie z 35 uczniami w ośmiu klasach (od września 31) powinna pozostać, podczas gdy inne, które miały nawet więcej dzieci musiały zostać zamknięte. Przypomnę, że kiedy w roku 2012 zamykaliśmy szkołę w Niemirówku, w klasach I-V uczyło się  34 uczniów.      

 Ustosunkowując się do uzasadnienia wniosku referendalnego uważam, że nie znajduje ono odzwierciedlenia w rzeczywistości. Użyte argumenty są bardzo lakoniczne i trudno stwierdzić, do czego należy je odnieść. Zarzuca mi się m.in. brak komunikacji ze społecznością. Mogę się tylko domyślać, że chodzi o rozmowy na temat likwidacji szkoły. Procedura zamknięcia placówki jest dwustopniowa i decyzje w tym zakresie podejmuje rada gminy. Nie mając zgody organu uchwałodawczego, nie mogłem rozmawiać z rodzicami o przyszłości szkoły. Ponadto w czasach epidemii należy przestrzegać szczególnych zaleceń sanitarnych. Posiedzenie rady gminy, na którym decyzję podejmowano, było dostępne dla wszystkich. Przed sesją otrzymałem od rodziców pismo, żebym swoimi działaniami nie wpływał na radnych. Tymczasem, to rodzice, a nie ja, rozmawiali z radnymi i przekonywali ich do swoich racji. Po uchwale w sprawie zamiaru likwidacji spotkałem się z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej. Niestety moje argumenty dotyczące m.in. zapewnienia nauki w lepszych warunkach i w większej grupie rówieśniczej, nie znalazły zrozumienia. Zaproponowałem także rodzicom oraz nauczycielom założenie stowarzyszenia, które mogłoby szkołę poprowadzić, deklarując finansowanie na poziomie kosztów utrzymania ucznia w szkole w Tarnawatce. Pomimo że od spotkania minął już miesiąc, odpowiedzi jeszcze nie uzyskałem.

Kolejny ze stawianych mi zarzutów to nieefektywna polityka finansowa i niezrównoważony rozwój gminy. Z tak postawioną tezą trudno mi polemizować. Myślę, że mieszkańcy poszczególnych miejscowości doskonale widzą i oceniają podejmowane przeze mnie działania inwestycyjne. Jeżeli grupie inicjatywnej chodzi o ich wieś, czyli Hutę Tarnawacką, to pozwolę sobie przypomnieć, że właśnie tam w pierwszej kolejności budowane były drogi. W związku z tym, że pierwszy wodociąg powstał wiele lata temu właśnie w Hucie, w tym roku dojdzie do jego całkowitej modernizacji i podłączenia go do sieci gminnej zasilanej z ujęć w Tarnawatce i Niemirówku.

Ostatnim argumentem mającym przemawiać za odwołaniem mnie ze stanowiska jest niewłaściwe zarządzanie budynkami gminnymi, które prowadzi do ich niszczenia. Z pewnością chodzi tu o budynek szkolny w Hucie Tarnawackiej. Istotnie, w pierwszym okresie wnioskowania o termomodernizację budynków użyteczności publicznej, obiekt ten był objęty planami remontowymi. Kiedy jednak sytuacja demograficzna znacznie się zmieniła, postanowiłem ubiegać się dotację tylko na szkołę w Tarnawatce oraz Urząd Gminy. Będąc przy tej kwestii, to ja mógłbym zadać pytanie, czy racjonalną i przemyślaną ekonomicznie byłaby decyzja o wydawaniu setek tysięcy złotych na budynek, z którego za chwilę nie będzie komu korzystać?

Nie wiem, jakie będą dalsze losy referendum. Chciałbym tylko, żeby mieszkańcy gminy podejmowali decyzje w oparciu o jasne i uczciwie przedstawiane argumenty, a także swoją ocenę istniejącej sytuacji.

Dziś mogę już zakomunikować, że Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej nie zostanie zlikwidowana, przynajmniej w tym roku. W rozmowach z p. Kurator Oświaty w Lublinie, uzgodniliśmy, że jeżeli w kolejnych latach liczba uczniów w placówce będzie niższa niż 30, do tematu trzeba będzie powrócić.    

Powiązane posty