ROZPORZĄDZENIE NR 3 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE LUBELSKIM

ROZPORZĄDZENIE NR 3 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE LUBELSKIM

ROZPORZĄDZENIE NR 3 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE LUBELSKIM
z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu tomaszowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu tomaszowskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 1434) wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ” 1) Przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu tomaszowskiego w łącznej ilości 132 sztuki z podziałem na poszczególne obwody łowieckie:
a) Koło Łowieckie nr 11 „Bażant” – 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 324,
b) Koło Łowieckie nr 15 „Niwa” – 1 dzik w obwodzie łowieckim nr 316 i 5 dzików w obwodzie łowieckim nr 322,
c) Koło Łowieckie nr 17 „Jeleń” – 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 314,
d) Koło Łowieckie nr 21 „Wilk” – 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 293 i 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 315,
e) Koło Łowieckie nr 32 „Lis” – 2 dziki w obwodzie łowieckim nr 302 i 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 274,
f) Koło Łowieckie nr 61 „Roztocze” – 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 325,
g) Koło Łowieckie nr 65 „Sokół” – 9 dzików w obwodzie łowieckim nr 291 i 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 304,
h) Koło Łowieckie nr 71 „Cyranka” – 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 301 i 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 317,
i) Koło Łowieckie nr 8 „Łoś” – 7 dzików w obwodzie łowieckim nr 303,
j) Koło Łowieckie nr 34 „Orzeł ” – 9 dzików w obwodzie łowieckim nr 318,
k) Koło Łowieckie nr 90 „Darz Bór” – 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 319,
l) Koło Łowieckie nr 94 „Żak” – 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 290,
m) Nadleśnictwo Tomaszów – 30 dzików w obwodzie łowieckim nr 305,
n) Koło Łowieckie nr 100 „Hermes” – 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 323
– w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.” DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 26 maja 2021 r.
Poz. 2352
Podpisany przez:
Cezary Widomski; LUW
Data: 26.05.2021 15:25:32
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń urzędów: gmin, miejskich i miast powiatu tomaszowskiego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Tomaszowie
Lubelskim

Janina Wojtas

Powiązane posty