Sesja Rady Gminy

XX posiedzenie Rady Gminy Tarnawatka odbyło się 27 maja 2021 roku w sali GOK w Tarnawatce.

W programie sesji znalazły się między innymi punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawach zasad powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zmian studium i planu zagospodarowania przestrzennego, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu, zbycia nieruchomości oraz zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Zmiany wprowadzone w zasadach powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego miały na celu uściślenie istniejących zapisów tak, aby umożliwiały jego sprawne funkcjonowanie.

Przyjęte uchwały dotyczące planowania przestrzennego, mają na celu ułatwienie procesów inwestycyjnych poprzez złagodzenie wymogów dotyczących możliwości sytuowania budynków i budowli.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu dotyczyła realizacji wspólnego zadania, którym jest zapowiadana od dawna rozbudowa drogi powiatowej ciągnącej się od Tarnawatki-Tartaku (ulica Leśna), poprzez Wieprzów i Przecinkę aż do Podhorzec. Kwota, jaką radni zdecydowali się wesprzeć budżet powiatu to ponad 1 mln 175 tys. złotych. Zabierając głos w tej sprawie, wójt Piotr Pasieczny poinformował, że koszt całego projektu, według kosztorysu inwestorskiego, wynosi ponad 12 mln 100 tys. złotych. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg (70%) to blisko 8 mln 500 tys. złotych. Pozostałą kwotę w połowie pokryje Powiat oraz gminy Tarnawatka i Tomaszów Lubelski proporcjonalnie do długości odcinka drogi przebiegającego przez ich teren. Wójt poinformował także, że budowa zostanie wsparta dodatkowo przez Lasy Państwowe, które zadeklarowały swój udział w inwestycji w wysokości 1 mln złotych. Nie zostały jeszcze zakończone formalności związane z przekazaniem pieniędzy, dlatego na obecnym etapie nie mogą być one jeszcze uwzględnione w budżecie. Jednakże kwota wsparcia jest już pewna i wpłynie na zmniejszenie udziału własnego samorządów, a gminy Tarnawatka w stopniu największym. Ponadto ostateczna wartość zadania zostanie określona dopiero po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie robót budowalnych.

W dalszej kolejności Rada zdecydowała o przeznaczeniu do sprzedaży 6 działek gminnych, których powierzchnia waha się od 2 arów do 1 hektara 85 arów. Decyzja ta jest wynikiem przeglądu i porządkowania stanu użytkowania nieruchomości gminnych. W wyniku tych czynności ustalono, że wiele działek zostało „zagospodarowanych” bez zgody właściciela. Niektóre nie nadają się zupełnie do samodzielnego zagospodarowania, a jeszcze inne traktowane jako „niczyje”, służą za wysypisko śmieci.

Ostatnimi uchwałami podjętymi na sesji były te dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

W dalszej kolejności rada zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

Kierownik GOPS w Tarnawatce Halina Czarnecka przedstawiła sprawozdanie z działalności kierowanej przez siebie instytucji oraz dokonała oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Tarnawatka w 2020 roku.

W sprawach różnych po raz kolejny pojawił się temat dróg przebiegających przez nasz teren. Wójt poinformował m.in. o konieczności zapewnienia przejazdu nieużytkowanego dotąd odcinka polnej drogi gminnej z Antoniówki do Niemirówka-Kolonii. Przybliżył także kwestię rozmów, jakie w ostatnim czasie odbył ze służbami marszałka województwa, które dają nadzieję na przeprowadzenie długo oczekiwanego remontu drogi wojewódzkiej w Wieprzowie. Na pytanie radnego Krzysztofa Kołodzieja dotyczące drogi powiatowej w Paucznem, wójt Piotr Pasieczny odpowiedział, że są już wstępne ustalenia co do jej modernizacji, jednakże potrzeba będzie jeszcze trochę cierpliwości, gdyż pracę będą mogły rozpocząć się dopiero za 2 lata. Sołtys Halina Zwolak zwróciła także uwagę na potrzebę remontu drogi w Dąbrowie Tarnawackiej po stronie zachodniej.

Ponieważ obrady odbywały się 27 maja, czyli w dniu święta samorządu, na zakończenie znalazło się także miejsce na życzenia i podziękowania za wspólną prace na rzecz naszej społeczności lokalnej.

 

                                                                                              Red.         

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty