Sesja Rady Gminy

W dniu 29 maja 2020 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce odbyła się XIII sesja Rady Gminy.

Radni zebrali się w trybie nadzwyczajnym po ponad dwóch miesiącach przerwy. W porządku obrad znalazły się między innymi uchwały dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 oraz budżetu gminy na rok 2020. W związku z aktualizacją dochodów funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, znowelizowana została uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wskutek zastrzeżeń Wojewody Lubelskiego do przyjętej na poprzedniej sesji decyzji o wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, sprawa ponownie trafiła pod obrady i została jednogłośnie przyjęta.

Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia było podjęcie uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości. Dzięki zaakceptowaniu dokumentu przez radnych, przedsiębiorcy którzy ponieśli straty w wyniku epidemii choroby COVID-19 będą mogli skorzystać ze zwolnienia z rat podatku przypadających w kwietniu, maju i czerwcu. Z ulgi skorzystać będą mogli ci, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała zawiera szczegółowe warunki, jakie należy spełnić oraz dokumenty niezbędne do uzyskania zwolnienia podatkowego.

W ostatnim głosowaniu Rada uchwaliła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka.

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniami za rok 2019 z realizacji: programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tarnawatce oraz zadań z zakresu wspierania rodziny.

 

 

 

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]