Sesja Rady Gminy

W dniu 29 maja 2020 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce odbyła się XIII sesja Rady Gminy.

Radni zebrali się w trybie nadzwyczajnym po ponad dwóch miesiącach przerwy. W porządku obrad znalazły się między innymi uchwały dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 oraz budżetu gminy na rok 2020. W związku z aktualizacją dochodów funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, znowelizowana została uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wskutek zastrzeżeń Wojewody Lubelskiego do przyjętej na poprzedniej sesji decyzji o wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, sprawa ponownie trafiła pod obrady i została jednogłośnie przyjęta.

Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia było podjęcie uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości. Dzięki zaakceptowaniu dokumentu przez radnych, przedsiębiorcy którzy ponieśli straty w wyniku epidemii choroby COVID-19 będą mogli skorzystać ze zwolnienia z rat podatku przypadających w kwietniu, maju i czerwcu. Z ulgi skorzystać będą mogli ci, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała zawiera szczegółowe warunki, jakie należy spełnić oraz dokumenty niezbędne do uzyskania zwolnienia podatkowego.

W ostatnim głosowaniu Rada uchwaliła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka.

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniami za rok 2019 z realizacji: programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tarnawatce oraz zadań z zakresu wspierania rodziny.

 

 

 

 

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]