Sesje Rady Gminy

W ciągu ostatniego miesiąca odbyły się dwa posiedzenia Rady Gminy Tarnawatka. Pierwsze miało miejsce 26 listopada, a drugie 7 grudnia 2021 roku.

Podczas listopadowych obrad radni zajęli się m.in. wysokością podatków lokalnych na rok następny. Jako pierwsza pod obrady trafiła uchwała w sprawie stawki podatku rolnego, którą ustala się w oparciu o średnią cenę żyta ogłaszaną przez Prezesa GUS. W tym roku wartość ta wyniosła 61,48 zł. Na wniosek wójta Radni zdecydowali, że w roku 2022 na terenie gminy kwota ta zostanie obniżona do 55 zł. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 2 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku  braku uchwały obniżającej cenę żyta, na terenie gminy obowiązywałaby stawka 61,48 zł. Uchwalone zostały także nowe stawki podatku od nieruchomości. W tym przypadku wzrost nastąpił o około 3 %. Obowiązujące na terenie gminy kwoty podatku od lat pozostają na niższym poziomie niż dopuszczają przepisy ustawowe. Decyzje wysokości  stawek podatkowych są jednymi z najtrudniejszych do podjęcia przez radnych. Z jednej strony dotykają one bezpośrednio kieszeni mieszkańców, a z drugiej rzutują znacząco na budżet gminy. Każda obniżka stawek powoduje bezpośrednio zmniejszenie wpływów do budżetu, a także obniżenie subwencji udzielanej przez państwo.

Radni zaakceptowali przedstawione zmiany w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wyrazili również zgodę na zbycie nieruchomości. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami drodze  położonej w Tarnawatce, a biegnącej od ulicy Kamiennej w kierunku Kunówki, za budynkami b. OHZ, nadano nazwę ul. Sosnowa.

Podjęte zostały także coroczne uchwały dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Radni zapoznali się z informacjami na temat realizacji zadań oświatowych oraz z analizami oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników Urzędu, a także jednostek organizacyjnych gminy.

Kolejna sesja, tym razem zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbyła się w dniu 7 grudnia. Dotyczyła tylko jednej kwestii, tj. wprowadzenia do budżetu kwoty 60 tys. zł otrzymanej z rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki udziałowi w tym projekcie Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, jeszcze w tym roku wzbogaci się o sprzęt, dzięki któremu dzieci i młodzież będą mogły zapoznać się z nowoczesnymi technologiami.

Red.    

 

 

 

 

Powiązane posty