Umierają lipy

Urząd Gminy Tarnawatka wszczął procedurę dotyczącą zniesienia formy ochrony przyrody ustanowionej dla pomnika przyrody obejmującego grupę lip drobnolistnych położonych w Tarnawatce.

Od kilkunastu lat obserwowane jest stopniowe obumieranie zabytkowych lip rosnących w alei prowadzącej do kościoła parafialnego. Sukcesywnie usuwane są drzewa, które swoim stanem zagrażają bezpieczeństwu osób i mienia.

Grupa lip drobnolistnych położonych w Tarnawatce została uznana za pomnik przyrody w roku 1977. Obejmowała pierwotnie 20 drzew. Obecnie jest to już tylko 10 drzew i wszystko wskazuje na to, że pozostaną tylko 3 i to te, które rosną w parku podworskim. Obserwacja 6 lip znajdujących przy ulicy Kościelnej oraz 1 położonej na podwórzu za garażem wskazuje, że drzewa te całkowicie obumarły. W tej sytuacji wszczęta została procedura zmierzająca do usunięcia zagrożenia, które stwarzają uschnięte konary. Jej pierwszym etapem jest zniesienie ustanowionej formy ochrony przyrody. W tym przypadku konieczne jest podjęcie stosownej uchwały rady gminy, która musi ponadto uzyskać akceptację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Po zakończeniu tego etapu będzie można przystąpić do ich usunięcia martwych drzew.

Na terenie gminy funkcjonuje jeszcze jeden pomnik przyrody i są nim 2 jesiony wyniosłe, rosnące przy kościele w Tarnawatce, a ustanowiony został w roku 1988.

Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Tworzenie i funkcjonowanie form ochrony przyrody jest ważnym elementem realizacji celów ochrony przyrody w Polsce. Formy ochrony przyrody funkcjonują w oparciu o podstawy naukowe i wieloletnią praktykę krajowej ochrony przyrody. Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu.

Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Mogą nimi być okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. Pomniki przyrody powoływane są w drodze uchwały rady gminy. Podobna procedura obowiązuje przy ich znoszeniu.

Likwidacja starych drzew to niezbyt przyjemna okoliczność, jednak kiedy następuje z przyczyn naturalnych jest po prostu smutną koniecznością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty