W sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnawatka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych uprzejmie przypominam, że zasady przyjmowania
zgłoszeń określają przepisy szczególne ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu zeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 z późn. zm.).
Ponadto, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (tzw. koronawirusa) PKW pismem z dnia 26 maca 2020 r. znak: ZPOW-571-32/20 wydała dodatkowe wytyczne w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.

Z uwagi na to, że urząd gminy jest zamknięty dla interesantów, zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych odbywać się będą w następujący sposób:
– przesłanie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@tarnawatka.pl lub poprzez platformę ePuap urzędu: /o5k808evo5/SkrytkaESP (oryginały zgłoszeń należy przesłać poczta tradycyjną),
– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka,
– dokumenty (zgłoszenia) kandydatów, można pozostawić w skrzynce korespondencyjnej, która jest zawieszona na budynku urzędu gminy.

W/w czynności należy dokonać najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]