W sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnawatka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych uprzejmie przypominam, że zasady przyjmowania
zgłoszeń określają przepisy szczególne ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu zeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 z późn. zm.).
Ponadto, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (tzw. koronawirusa) PKW pismem z dnia 26 maca 2020 r. znak: ZPOW-571-32/20 wydała dodatkowe wytyczne w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.

Z uwagi na to, że urząd gminy jest zamknięty dla interesantów, zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych odbywać się będą w następujący sposób:
– przesłanie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@tarnawatka.pl lub poprzez platformę ePuap urzędu: /o5k808evo5/SkrytkaESP (oryginały zgłoszeń należy przesłać poczta tradycyjną),
– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka,
– dokumenty (zgłoszenia) kandydatów, można pozostawić w skrzynce korespondencyjnej, która jest zawieszona na budynku urzędu gminy.

W/w czynności należy dokonać najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.

Powiązane posty

27

Maj
Aktualności

„Co w Naszej Gminie”

Drodzy Czytelnicy! Kolejny numer gazety „Co w Naszej Gminie” (maj 2020), ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną ukaże się jedynie w formie internetowej i będzie dostępny na stronie: www.tarnawatka.pl. Mamy nadzieję, że w czerwcu wydanie papierowe naszego miesięcznika będzie już dostępne w stałych punktach jego dystrybucji. Redakcja