W sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin: Tomaszów Lubelski i Tarnawatka oraz na terenie miasta Tomaszów Lubelski

ROZPORZĄDZENIE NR 2

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin: Tomaszów Lubelski i Tarnawatka

oraz na terenie miasta Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8a, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze
zm. ) po stwierdzeniu wścieklizny u lisa w miejscowości Sabaudia gm. Tomaszów Lubelski zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt obejmujący miejscowości: w gminie Tomaszów
Lubelski: Sabaudia, Dąbrowa Tomaszowska, Wieprzowe Jezioro, Przecinka, Górno, Justynówka, Majdanek,
Majdan Górny, Łaszczówka, Rogóźno; w gminie Tarnawatka: Dąbrowa Tarnawacka, Wieprzów Tarnawacki,
Wieprzów Ordynacki; miasto Tomaszów Lubelski.
2. Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt oznacza się tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA!
Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.
§ 2. W okręgu zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się nakazy i zakazy.
1. Nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
2) wywieszenie przy drogach publicznych tablic ostrzegawczych, o których mowa w § 1 ust. 2;
3) poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie;
4) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć lub dostarczanie
odstrzelonych zwierząt łownych do określonych miejsc.
2. Zakazuje się:
1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;
2) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez
nadzoru;
3) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie
Lubelskim.
§ 3. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust.1 pkt 2 zobowiązuje się Wójta Gminy Tomaszów
Lubelski, Wójta Gminy Tarnawatka oraz Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski.
§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na
terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców
obwodów łowieckich.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Poz. 2463

§ 5. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, Wójt Gminy Tarnawatka oraz Burmistrz Miasta Tomaszów
Lubelski, powiadomią ludność o nakazach i zakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.
§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego
przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin: Tomaszów Lubelski i Tarnawatka, Urzędu
Miasta Tomaszów Lubelski oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Tomaszowie
Lubelskim
Janina Wojtas

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]