W sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin: Tomaszów Lubelski i Tarnawatka oraz na terenie miasta Tomaszów Lubelski

ROZPORZĄDZENIE NR 2

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin: Tomaszów Lubelski i Tarnawatka

oraz na terenie miasta Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8a, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze
zm. ) po stwierdzeniu wścieklizny u lisa w miejscowości Sabaudia gm. Tomaszów Lubelski zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt obejmujący miejscowości: w gminie Tomaszów
Lubelski: Sabaudia, Dąbrowa Tomaszowska, Wieprzowe Jezioro, Przecinka, Górno, Justynówka, Majdanek,
Majdan Górny, Łaszczówka, Rogóźno; w gminie Tarnawatka: Dąbrowa Tarnawacka, Wieprzów Tarnawacki,
Wieprzów Ordynacki; miasto Tomaszów Lubelski.
2. Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt oznacza się tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA!
Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.
§ 2. W okręgu zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się nakazy i zakazy.
1. Nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
2) wywieszenie przy drogach publicznych tablic ostrzegawczych, o których mowa w § 1 ust. 2;
3) poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie;
4) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć lub dostarczanie
odstrzelonych zwierząt łownych do określonych miejsc.
2. Zakazuje się:
1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;
2) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez
nadzoru;
3) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie
Lubelskim.
§ 3. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust.1 pkt 2 zobowiązuje się Wójta Gminy Tomaszów
Lubelski, Wójta Gminy Tarnawatka oraz Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski.
§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na
terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców
obwodów łowieckich.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Poz. 2463

§ 5. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, Wójt Gminy Tarnawatka oraz Burmistrz Miasta Tomaszów
Lubelski, powiadomią ludność o nakazach i zakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.
§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego
przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin: Tomaszów Lubelski i Tarnawatka, Urzędu
Miasta Tomaszów Lubelski oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Tomaszowie
Lubelskim
Janina Wojtas

 

Powiązane posty