Wójt z wotum zaufania i absolutorium

Sesja Rady Gminy, na której rozpatrywane było wykonanie budżetu za rok miniony, odbyła się 30 lipca 2021 roku. Program posiedzenia przewidywał także przedstawienie raportu o stanie gminy i udzielenie wójtowi wotum zaufania.

Po formalnym otwarciu obrad i rozpatrzeniu stałych punktów sesji, wójt zapoznał obecnych ze stanem gminy w roku 2020. Sprawozdanie uzyskało aprobatę Rady, gdyż za udzieleniem wotum zaufania zagłosowali wszyscy radni. Następnie zapoznano się z opiniami RIO w Lublinie na temat sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020, Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz kolejnej opinii RIO dotyczącej samego wniosku absolutoryjnego. W dalszej kolejności radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i udzielili wójtowi absolutorium, w tym przypadku także jednogłośnie. Ostatecznie budżet roku 2020 zamknął się kwotą ponad 23 mln 268 tys. zł po stronie dochodów oraz 20 mln 396 tys. zł po stronie wydatków. Wartość mienia gminnego na koniec 2020 roku wyniosła blisko 55 mln. złotych.

Kolejnym punktem programu było przyjęcie nowej  uchwały w sprawie pomocy powiatowi w budowie drogi z Tartaku do Wieprzowa. Dzięki uzyskaniu kolejnych środków na wsparcie tej inwestycji udział gminy w tym przedsięwzięciu spadł z 1 mln 175 tys. zł do 630 tys. złotych. Następnie rada przyjęła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie gminy na rok 2021. Określono także średnie ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022, na podstawie których obliczane są koszty dowozu uczniów do szkół, wyrażono także zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych oraz zniesienie formy ochrony przyrody. Ostatnia przyjęta uchwała dotyczyła zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W sprawach różnych głos zabrali radni Ryszard Malec i Jarosław Piasecki. Pytania dotyczyły przebiegu chodników wzdłuż budowanej właśnie drogi z Tartaku do Wieprzowa oraz zasad jej finansowania przez gminy Tarnawatka i Tomaszów Lubelski. Wójt wyjaśnił, że w miejscach, w których do tej pory przebiegał chodnik, zostaną one ułożone od nowa, a w innych powstaną asfaltowe  ciągi pieszo jezdne. Udział gmin w zadaniu został obliczony proporcjonalnie do długości odcinków, które przebiegają przez ich tereny.

 

Powiązane posty