XI sesja Rady Gminy Tarnawatka

Po raz ostatni w roku 2019 obradowała Rada Gminy Tarnawatka. Posiedzenie odbyło się w dniu 30 grudnia, a poprzedziła je Msza Święta odprawiona przez proboszcza ks. Tomasza Demczuka w intencji całej wspólnoty samorządowej.

Na bardzo obszerny program sesji składało się kilkanaście projektów uchwał oraz liczne opinie i sprawozdania. Jako pierwsze procedowane były uchwały dotyczące gospodarki odpadami. Ze względu na wagę problemu, tematyce tej poświęcamy osobny artykuł. Kolejne dwie uchwały dotyczyły pomocy społecznej. Uregulowane w nich zostały warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych. Rada wyraziła także zgodę na zbycie nieruchomości nabytych przez gminę w wyniku wykupu oraz zniesienia współwłasności w postępowaniu sądowym. Dzięki tej decyzji do sprzedaży wystawiona zostanie m.in. zabudowana posesja położona w Tarnawatce u zbiegu ulic Lubelskiej i Boguty. Kolejną uchwałą radni powołali Komisję Odznaki Honorowej Gminy Tarnawatka. W obecnej kadencji Rady jej skład będą tworzyli: Kazimiera Mańdziuk, Jan Mazurek, Ryszard Malec, Janusz Najda Stanisław Kuczmaszewski, Jan Woś oraz Halina Zwolak. W związku ze zmianami w prawie oświatowym dotyczącymi dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych, podjęto uchwałę określającą średnie ceny jednostki paliwa. Na podstawie przyjętych stawek oraz ustawowego wzoru, określane będą kwoty należne rodzicom za transport swoich dzieci. W kolejnych punktach Rada Gminy przyjęła programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobieganiu narkomanii. Dostosowano także do obecnych wymogów ustawowych, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Najważniejszymi punktami XI sesji były sprawy finansowe. Jako pierwsze podjęte zostały uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 oraz w budżecie na rok 2019. Po uporządkowaniu finansów roku 2019 przyszła kolej na przyjęcie budżetu na rok 2020. Na procedurę składały się m.in odczytanie projektów uchwał w sprawie WPF na lata 2020-2030, budżetu gminy na rok 2020, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat tych dwóch dokumentów, opinii komisji stałych Rady Gminy oraz stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych. Obydwie uchwały zostały przez radnych podjęte jednogłośnie. Wydatki z gminnej kasy na rok 2020 zostały zaplanowane na kwotę 22 mln 266 tys. zł, a dochody na 22 mln 589 tys. zł. Deficyt w kwocie ponad 300 tys. zł pokryć mają pożyczki i kredyty. Największe wydatki inwestycyjne czekające gminę w bieżącym roku to drogi z kwotą 3,4 mln zł (w tym droga przez Podhucie łącząca tę miejscowość z trasą Tarnawatka-Tartak – Wieprzów – 2,6 mln zł), fotowoltaika na budynkach indywidualnych – 1,25 mln zł (o ile złożony projekt uzyska akceptację) oraz I etap termomdernizacji budynków Urzędu Gminy i szkoły w Tarnawatce – 745 tys. zł. Wydatki z funduszy sołeckich mają zamknąć się kwotą 287 tys. zł.

W ostatnich punktach sesji radni wysłuchali sprawozdań z działalności rady i komisji stałych oraz przyjęli plany pracy na rok 2020.

 

 

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]